top of page

Kézirattár

A Csáth Géza és a Kosztolányi család személyes és irodalmi hagyatékából származó, összesen 1049 tételből álló gyűjtemény tartalmaz kéziratos és gépiratos naplójegyzeteket, személyes feljegyzéseket, irodalmi tárgyú vázlatokat, leveleket, gépiratokat, novellákat, kéziratokat, műfordításokat, visszaemlékezéseket, irodalmi és zenei kritikákat, családi feljegyzéseket, valamint fotográfiákat.

Csáth Géza öröksége sajátos ötvözetét adja a Sziveri Intézet profiljának: szabadkai születésű, délvidéki szerzőként egyrészt a határon túli kulturális párbeszéd egyik alanya (a vajdasági írók művei nagyban táplálkoznak Csáth világából, lásd például Lovas Ildikó, Tolnai Ottó munkásságát), nyugatos szerzőként (Kosztolányi Dezső unokatestvéreként) pedig a 20. század eleji, modern magyar irodalomtörténet reprezentatív figurája.

A Kosztolányi családdal kapcsolatos, Sziveri Intézetben őrzött dokumentumok ugyancsak felbecsülhetetlen értékűek, hiszen nem utolsósorban Kosztolányi Dezső életrajzához nyújtanak további adalékokat, valamint családi kapcsolatai feltérképezését segítik. Az író feleségének, Harmos Ilona színésznőnek, illetve fiának, Kosztolányi Ádám írónak ugyancsak kiegészíthető az életrajza a gyűjteményben őrzött (sok esetben korábban nem publikált) anyagok tanulmányozásának köszönhetően. Mindemellett a francia–magyar irodalmi kapcsolatok tárgyköréhez kötődő tudásunkat is bővíthetik az írói levelezés Veszprémben őrzött darabjai, illetve a hazai kánon egyik legelőkelőbb helyét elfoglaló Kosztolányi munkásságának utóéletéről ugyancsak tájékozódhatunk a kutatások alapján.

A Sziveri János nevét viselő szellemi műhelyben a hagyatéki anyagnak a Pannon Egyetem Humántudományi Karára érkezése révén nem pusztán az „élő irodalom” (beszélgetések, előadások, online közvetítések stb.) pezsdülhet fel még inkább, hanem a 20. század elejével kapcsolatos (ideértve az első világháború után kialakult, teljesen új status quo-t, a „határon túliság” mint fogalom és élettapasztalat megszületésének körülményeit) filológiai alapkutatások is új lendületet kapnak. Az Egyetem oktatóin és kutatóin kívül hallgatóink számára is felbecsülhetetlen értéket képvisel a Csáth-hagyaték, mivel olyan forrásanyagokhoz juthatnak hozzá, melyek egyedi kutatásokra ösztönözhetik őket, és még intenzívebben vehetnek részt a Tudományos Diákköri Konferenciákon is.

Az irodalmi hagyaték a muzeális értékű könyvtári dokumentumokra vonatkozó jogszabályok betartásával és a vonatkozó szakmai irányelvekre figyelemmel, a Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpont (PEKT) épületében található Különgyűjteményi Kutatóteremben (I/120) került elhelyezésre, valamint szintén a PEKT területén működő Sziveri János Intézet (III/308/4–5) gondozásában és szakmai felügyelete mellett kerül nyilvántartásba, a PEKT által működtetett integrált könyvtári rendszerben.

A közeli jövőben – forrásainktól függően – tervezzük a hagyatéki anyag archiválása és katalogizálása mellett a dokumentumok digitalizálását is, valamint visszakereshető online adatbázisba rendezését. Mindemellett szem előtt tartjuk az állagmegóvás követelményeit, és a szükség esetén történő restaurálási munkák elvégeztetését.

A hagyatéki együttes filológiai kutatása során megszülető eredményeket folyamatosan publikációkban is közzétesszük, számításba véve a tudományos ismeretterjesztés és a tudománynépszerűsítés szempontjait is. Idegen nyelvű tanulmányok és cikkek megjelentetését ugyancsak tervezzük, mert fontosnak tartjuk kulturális örökségünk, irodalmi hagyományaink, valamint a századfordulón élt kanonizált nagyjaink munkásságának külföldön történő bemutatását.

A Csáth Géza és a Kosztolányi család személyes és irodalmi hagyatékából származó gyűjtemény tudományos szakmai felelőse dr. Arany Zsuzsanna irodalomtörténész, a Pannon Egyetem docense, a Sziveri Intézet vezetője. Az irodalmi hagyaték kizárólag helyben kutatható. A kutatási engedélyeket a Pannon Egyetem Humántudományi Karának mindenkori dékánja adja ki.

 

További információk a Pannon Egyetem Könyvtár és Tudásközpont oldalán érhetők el.

bottom of page